ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

  Ιδρύεται Πρωτοβάθμια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής υπαγωγής τους, οι οποίες εδρεύουν  μέσα στα γεωγραφικά όρια της  Διεύθυνσης Αστυνομίας  Θεσσαλονίκης,  με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

    Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία και στο κέντρο αναγράφεται το έτος ίδρυσης της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

 

1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.

2. Η προστασία της προσωπικής Ελευθερίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

3. Η Βελτίωση, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

5. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Σύνταγμα.

6. Η ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.

7. Η επικοινωνία και η συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

8. Η προβολή και η αναβάθμιση του έργου των Αστυνομικών Υπαλλήλων προς το κοινωνικό σύνολο.      

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο Ειδικότερα:

1. Η συγκέντρωση προτάσεων των μελών του,  η επεξεργασία και προώθηση  τους  σε ειδικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

2. Με τη συστηματική ενημέρωση των μελών του σωματείου, των προϊσταμένων  και της κοινής γνώμης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των μελών.

3. Με την εγγραφή και συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των Αστυνομικών υπαλλήλων.

4. Με την καταγγελία και έγκλιση στις δικαστικές αρχές για την προστασία των μελών του.

5.Με την συμμετοχή σε συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων συνδικαλιστικών φορέων,  όπως ορίζεται και στον Ν.2265/1994.

6. Με τη σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης.

7. Με τη δημιουργία τράπεζας σώματος και αίματος.

8. Με τη σύσταση αστικού, καταναλωτικού, πιστωτικού και οικοδομικού συνεταιρισμού.

9. Με τη σύσταση τμήματος τύπου, επικοινωνίας και ενημέρωσης με σκοπό :

α)την έκδοση δελτίων τύπου και εφημερίδας,

β) την οργάνωση μορφωτικών συγκεντρώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων,

γ) την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το έργο των Αστυνομικών υπαλλήλων,

δ) τη λειτουργία Αστυνομικής λέσχης και βιβλιοθήκης.

10. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, εορτών, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, συναυλιών, εκδρομών, παραθεριστικών κέντρων κλπ.

11. Με την οργάνωση και λειτουργία παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων για τα μέλη και τις οικογένειες τους ή συμφέρουσα συνεργασία με παιδικούς σταθμούς.

12. Με την συμμετοχή μας στις εορτές Πρωτομαγιάς και Πολυτεχνείου. Αυτονόητο είναι, ότι καμιά από τις παραπάνω ενέργειες δε θα έχει ποτέ κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

      

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΙΒΛΙΑ

 

Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

α)Βιβλίο μητρώου μελών, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Ν.1264/82 (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός Δ.Τ., αριθ. εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοση του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους.

β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Βιβλία ταμείου (συνδρομών και εσόδων - εξόδων ).

στ)Βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

ζ) Βιβλίο περιουσίας.

η) Τα απαραίτητα κατά  την κρίση του Δ.Σ., βοηθητικά βιβλία.

Όλα τα παραπάνω βιβλία, εκτός από την περίπτωση (η) αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ

 

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής και οι συνδρομές των μελών.

β) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

γ) Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.

δ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση περιουσίας της Ένωσης  και των κεφαλαίων της.

ε) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει σαν μηνιαία συνδρομή 500 δραχμές. Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση είναι 1000 δραχμές. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από την διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι προς τις οποίες υποβάλλονται από την Ένωση ανάλογες καταστάσεις των μελών του Σωματείου που υπηρετούν σε αυτές. Τα εισπραχθέντα χρήματα αποδίδονται στον ταμία της Ένωσης ή στον αναπληρωτή ταμία, οι οποίοι και υποχρεούνται να εκδίδουν διπλότυπες αποδείξεις , αριθμημένες και θεωρημένες με την σφραγίδα της Ένωσης. Ο παραπονούμενος ή διαγραφόμενος από μέλος της Ένωσης δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων που έχει πληρώσει. Το ύψος της πάγιας συνδρομής μπορεί να μεταβάλλεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί να επιβάλλεται έκτακτη συνδρομή μετά από απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΛΗ

 

1.Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν εν ενεργεία Αστυνομικοί Υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής υπαγωγής τους, οι οποίες εδρεύουν μέσα  στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ύστερα από αίτηση τους  στο Δ.Σ. στην οποία δηλώνουν αν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου,  ότι αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και ότι δεν ανήκουν σε άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικών ή μη . 

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών της Ένωσης σε άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Αστυνομικών ή μη.

Το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του και με αιτιολογημένη  απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή μέλους.

Το Δ.Σ. μέσα στην πρώτη συνεδρίαση του σε ένα μήνα κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Δ.Σ. ή μη γνωστοποίησης, της οποιασδήποτε απόφασης στον αιτούντα, έχει δικαίωμα αυτός να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή  κατά τη διαδικασία του άρθρου 663 και επί του ΚΠολ. Δικονομίας ή του Ν. 1264/82.

Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης. Εάν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα και κατά παράβαση της καλής πίστης, τότε τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά τους ορισμούς του Ν.1264/82.

Οικονομικά τακτοποιημένα είναι τα μέλη που δεν οφείλουν στην Ένωση συνδρομές παραπάνω από τρεις (3) συμπληρωμένους μήνες.

Μέλος που καθυστερεί επί δύο τρίμηνα την καταβολή των οικονομικών του υποχρεώσεων, στερείται όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 δικαιώματα του, με απόφαση του Δ.Σ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να προσφύγει ο στερούμενος των δικαιωμάτων στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η ανάκτηση των δικαιωμάτων προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερούμενων συνδρομών.

3. Δεν δύναται να εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου Αστυνομικοί οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σε δίκη, κατηγορούμενοι για τα παρακάτω αδικήματα: Σύσταση και συμμορία, τα εις το Κεφάλαιο θ’ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, όλα τα εις το Κεφάλαιο ΙΒ’ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί την υπηρεσία, τα εις το Κεφ. ΙΓ’ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα  εγκλήματα, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (Άρθρο 384 α’ του Π.Κ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικα ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ οιονδήποτε έγκλημα κατά ηθών. Οι αιτήσεις αυτών παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι της εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως. Σε περίπτωση που η ανωτέρω απόφαση είναι αθωωτική γίνονται μέλη χωρίς άλλη διατύπωση, εάν όμως είναι καταδικαστική μπορούν να γίνουν μέλη, μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, από της εκδόσεως της αποφάσεως και υπό την προϋπόθεση του άρθρου 1 του παρόντος καταστατικού.

4. Μέλος του Σωματείου που θα παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σε δίκη, κατηγορούμενο για τα παραπάνω αδικήματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή καταδικαστεί τελεσίδικα για αυτά τα αδικήματα και δεν έχει παρέλθει 5ετία από της καταδίκης, στερείται όλων των προβλεπομένων στο άρθρο 9 δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα προσφυγής κατά αυτής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, αποκτά όλα τα δικαιώματα του, χωρίς άλλη διατύπωση.

Μέλος του Σωματείου που θα περιέλθει, στην άνω κατάσταση, υποχρεούται να δηλώσει αυτό εγγράφως στο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από της ανακοινώσεως σ’ αυτόν της σχετικής δικαστικής αποφάσεως ή της επιδόσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

Με απόφαση της  απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του ΔΣ, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος του Συλλόγου που:

α) Υποβάλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το ΔΣ.

β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου.

γ) Δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση , χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία.

δ) Δεν πήρε μέρος σε τρεις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκτός εάν απουσίαζε από την Υπηρεσία του λόγω  μακροχρόνιας ασθένειας του.

ε) Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί σε δύο αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων  και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του, ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης του και της τάξης του.

στ) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

ζ) Δεν τήρησε την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 7 παρ. 4, εδάφ. γ. Το Δ.Σ πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις (Γ), (Δ), (Ε) και (Ζ) του άρθρου αυτού καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης.

η) Εγγραφεί και σε δεύτερη Πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που λειτουργεί στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

θ) Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας. Εξαιρείται η περίπτωση που η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά τη διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες.

Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνεται η διαγραφή του μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη. Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν και όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Α. Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Τα  μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

I. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές – τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις της Ένωσης και να ελέγχουν τη Διοίκηση, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.

II.  Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

III. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου.

IV. Να συμμετέχουν στις εκλογές της Ένωσης για την ανάδειξη ΔΣ ή αντιπροσώπων στο Β’ βάθμιο όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση:

α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους.

β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

γ) Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.

δ) Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης.

ε) Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης.

στ) Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την Κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση, για ζητήματα ειδικά ή γενικά της ένωσης χωρίς την συγκατάθεση του ΔΣ αυτής.

ζ) Να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση, τη συζήτηση της οποίας ζήτησαν με αίτηση τους.

                                     

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 Στα μέλη της Ένωσης, μπορεί να επιβληθεί η ποινή της διαγραφής, από τη Γενική Συνέλευση, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10, του καταστατικού (καθήκοντα μελών).

Το ΔΣ καλεί όποιο μέλος του, παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμμορφωθεί, σε αρνητική περίπτωση παραπέμπει το μέλος αυτό στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασισθεί η επιβολή της ποινής ή μη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι:

1)   Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.)

2)   Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3)   Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

 

Η γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση.

Α) Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Γ.Σ.:   Συγκαλούνται  από το ΔΣ  μια φορά το χρόνο.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση το σώμα εγκρίνει:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου και

γ) Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Εκλέγει το Δ.Σ, Ε.Ε και αντιπροσώπους για τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών.

Το 1/20 των μελών πρέπει να υποβάλλει την πρόταση του προς το Δ.Σ., με τύπο αναφοράς, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Στη Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ  Γ.Σ.:  Συγκαλούνται από το ΔΣ όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή εάν ζητηθεί από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ. στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά μέσα σε 10 ημέρες Γενική Συνέλευση με τα θέματα αυτά.

Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας τα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση  αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή του ΔΣ από τα καθήκοντα του ή όσων από τα μέλη του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης .

Β) ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πλην των περιπτώσεων του άρθρου 21 και 22 του παρόντος καταστατικού, όταν προβλέπεται ειδική απαρτία,  για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες  κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός  τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες Τρίτη  κατά  την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε  είδους εξουσιοδότηση.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση παρευρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

3) Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.  Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της.

4) Από την παρούσα δύναμη κάθε Αστυνομικής Υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνέλευση, ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των Αξιωματικών και του 1/4 των κατωτέρων (χαμηλόβαθμων) Υπαλλήλων.

5)  Αν σε Αστυνομική Μονάδα, τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά διενεργείται κλήρωση μεταξύ των μελών της υπηρεσίας αυτής, από επιτροπή που αποτελείται: α) από δύο (2) εκπροσώπους της υπηρεσίας αυτής ,β) από το μέλος του ΔΣ  που είναι για τον τομέα που υπάγεται η υπηρεσία αυτή (Ανατολικό –Κεντρικό –Δυτικό).

 

Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω προεδρείο κάνει το ΔΣ ή τα μέλη της γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το προεδρείο του ΔΣ (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας). Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ανοικτή ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλουν μυστική ψηφοφορία.

Είναι μυστική η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές ΔΣ, ΕΕ, Εφορευτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών.

 

Δ) ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι  αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση, γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου του έτους που λήγει η θητεία του ΔΣ.

Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή. Η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή σε άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται  από το Δ.Σ. Η ψηφοφορία αρχίζει την 09:00 ώρα και τελειώνει την 19:00 ώρα ,μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες , εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.

Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκον αυτής, της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Οι σταυροί σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι. Μετά από αυτά ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί. Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες κατόπιν σύγκρισης με την κατάσταση ψηφισάντων και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Κάθε τι που δυνατόν να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα του ψηφοδελτίου έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότατα της εκλογής έχει σαν συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων συνδυασμών και χωριστών υποψηφίων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματα αυτών και ο αριθμός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο καθένας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά των υποψηφίων στο συνδυασμό.

Η Εφορευτική Επιτροπή, για όλα τα λαβόντα χώρα κατά τις εκλογές, (έναρξη εκλογής, ακυρότητες, ιδιαίτερα προβλήματα, καταμέτρηση ψήφων, ανακήρυξη εκλεγέντων, ανακήρυξη αναπληρωματικών κ.λ.π.) συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και το οποίο υπογράφεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο και όλα τα μέλη της.

   

  

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ)

 

Α .Αρμοδιότητες -  καθήκοντα.

Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη τα οποία εκλέγονται  με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία  χρόνια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11,12 και 13  του Ν.1264/82, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού. Μαζί με τα τακτικά  μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Όσες παρατάξεις ή χωριστοί υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το ΔΣ επτά ημέρες προ της ημερομηνίας των εκλογών.

Το ΔΣ τρεις ημέρες μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τις υποψήφιες παρατάξεις ή τους χωριστούς υποψηφίους. Συντάσσει σχετικό πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων παρατάξεων και χωριστών υποψηφίων  και αναρτά τους καταλόγους – στα γραφεία της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο α) διαχειρίζεται τα έσοδα και έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία του συλλόγου, β) έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δικών του αποφάσεων, δ) παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται, ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες της Ένωσης ,στ) αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες για τον προϋπολογισμό (δαπάνη που δεν έτυχε έγκρισης του ΔΣ είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που ενήργησε), ζ) συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η) συνεργάζεται με ομοειδής οργανώσεις για όσα αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους ή την Δημόσια Διοίκηση, θ) καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, ι) γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών. Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιονδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του ΔΣ αντικαθίσταται από το ΔΣ με τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό. Μέλος του ΔΣ θεωρείται ότι παραιτήθηκε: α) εάν υποβάλει έγγραφα την παραίτηση του, β) απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ, εκτός της περίπτωσης σοβαρής ασθένειας του και γ) εάν για οποιονδήποτε λόγο, χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης .

Β. Συγκρότηση –λειτουργία.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου του πλειοψηφήσαντα συνδυασμού .

Εκλέγουν μυστικά, κατά σειρά, τους: 1) Πρόεδρο 2) Α’ Αντιπρόεδρο 3) Β’ Αντιπρόεδρο 4) Γενικό Γραμματέα 5) Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 6) Ταμία 7) Οργανωτικό Γραμματέα 8) Αναπληρωτή Ταμία 9) Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 10) Αναπληρωτή Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων 11) Υπεύθυνο Ανατολικού Τομέα 12) Υπεύθυνο Κεντρικού Τομέα και 13) Υπεύθυνο Δυτικού Τομέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ.

Όταν σε δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη ψηφοφορία για την εκλογή σε οποιαδήποτε θέση, πραγματοποιείται και Τρίτη , οπότε αρκεί σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση, το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες, οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., γίνεται η παράδοση της Διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων για το Ταμείο και το υλικό της Ένωσης. Η παράδοση γίνεται σε οκτώ ημέρες το αργότερο από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. 

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει  αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση , απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, όπου αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διάταξης, πέντε μέλη ή η ελεγκτική επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητας της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του  ΔΣ περισσότερο από επτά (7) ημέρες , τότε καλούν το ΔΣ σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση αφού την κοινοποιήσουν σε όλους τους συμβούλους του ΔΣ , ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλησης του ΔΣ, οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα εφόσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία του ΔΣ.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου, τη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους παρόντες συμβούλους με απόφαση τους. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα την οποία κοινοποιεί στα μέλη, δύο τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνηση τους και την καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών.

Παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων αρνήσεως του ΔΣ να συγκαλέσει ΓΣ δικαιούται το 1/50 των μελών να προβεί στη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν και αυτό είναι αδύνατο, οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί  έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει  από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης με σκοπό την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει με  θέμα ημερήσιας διάταξης την παύση του ή των μελών του ΔΣ και την εντολή  αντικαταστάτου.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός δέκατου (1/10) των οικονομικά  τακτοποιημένων μελών του Σωματείου όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια, σε κάθε αρχή ή φυσικό πρόσωπο και υπογράφει μαζί με το γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των ΓΣ, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις Τράπεζες ή Ταμιευτήρια, (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων του Σωματείου) και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο του Σωματείου.

Α' Αντιπρόεδρος. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β' Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος :

α) Να διοργανώνει και να εισηγείται συναντήσεις  με παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

β) Να φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων του Σωματείου, της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής,

γ) Να ενημερώνει το ΔΣ και τη ΓΣ, σχετικά με τα παραπάνω.

δ) Είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών του συλλόγου.

Β' Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο και έχει την ευθύνη λειτουργίας του Καταναλωτικού ή Πιστωτικού Συνεταιρισμού και της Τράπεζας Αίματος.

Φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο ΔΣ μεθόδους και τρόπους για τη ανάπτυξη του συνεταιριστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Είναι υπεύθυνος: α) Για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο και τα ΜΜΕ, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει το δελτίο τύπου, γ) τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με τα συνδικαλιστικά θέματα.

Αναπληρωτής υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων: Αναπληρώνει τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και συνεργάζεται μαζί του, για την όσο το δυνατόν, καλύτερη επιτυχία του έργου των Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Α) Γενικός Γραμματέας:

1) Διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και αρχείο του Σωματείου,

2) προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα,

3) φυλάει την σφραγίδα του Σωματείου,

4) εισηγείται τα θέματα ημερησίας διάταξης,

5) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ,

6) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία  του Σωματείου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο,

7) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ Γενικών Συνελεύσεων και περιουσίας του Συλλόγου και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω στα μέλη του Σωματείου που θα το ζητήσουν

8) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του,

9) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ όταν ζητάει έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Β) Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Τον γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ

 

ΤΑΜΙΑΣ: Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμείο του Σωματείου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις, συνδρομές, εισφορές μελών κλπ, με διπλότυπες αποδείξεις και υπογράφει κάθε αναγκαία απόδειξη. Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέτει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίηση της σε Ελληνική Τράπεζα της Θες/νίκης ή στο Ταμιευτήριο.

Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό, για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών του Ένωσης. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί  γίνεται από τον Ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων χωρίς ένταλμα. Ο Ταμίας διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών. Συντάσσει τρίμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ και την Ε.Ε.

Υποχρεούται  να χορηγεί στα μέλη κάθε τρίμηνο, απόδειξη καταβολής των εισφορών τους. Είναι υπεύθυνος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Αναπληρώνει τον Ταμία όταν λείπει ή έχει κώλυμα και ενημερώνει το Μητρώο Εισφορών των Μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του ΔΣ

Β) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων του Σωματείου

Γ) Είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του ΔΣ

Δ) Συνεργάζεται με φορείς της Πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς

Ε) Είναι υπεύθυνος για την προώθηση του Κοινωνικού Τουρισμού ως ιδέα και πρακτική και φροντίζει για την ανάπτυξη του στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέσα από επαφές με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκπροσωπεί την Ένωση στις υπηρεσίες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και βρίσκονται  στον Κεντρικό Τομέα αυτής, όπου και φροντίζει για την προβολή των θέσεων της Ένωσης, καθώς και για την παροχή στα μέλη κάθε πληροφορίας και στοιχείων που ζητούνται.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΟΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχει όλα τα ανωτέρω καθήκοντα στον Ανατολικό Τομέα της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσ/νίκης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχει όλα τα ανωτέρω καθήκοντα στο Δυτικό Τομέα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Τον οικονομικό έλεγχο του ΔΣ ασκεί τριμελείς ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη ΓΣ από κοινό ψηφοδέλτιο με το ΔΣ για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα .

Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφήσαντος μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε μέσα σε (7) ημέρες από την εκλογή του.

Αν αυτός αμέλησε, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για ελεγκτική επιτροπή.

Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Ένωσης.

α) Τακτικά: κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό του βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης.

Ο ταμίας ειδοποιείται εγγράφως και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στην διάθεση της ελεγκτικής  επιτροπής όλα τα στοιχεία. Την έκθεση την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος, η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει στη ΓΣ έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και τη γενική οικονομική κατάσταση.

β) Έκτακτα:  όταν καλείται από το ΔΣ του Σωματείου ή από τον Πρόεδρο της ΕΕ.

Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ζητά από τον Πρόεδρο του ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ μέσα σε 10 ημέρες.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Τροποποίηση καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της ΓΣ, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ ή με αίτηση των τριών τετάρτων (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.

Η αναφερόμενη ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 8/9 των μελών.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την διάλυση μέσα σε ένα μήνα από τότε που υποβλήθηκε η σχετική πρόταση.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της περιέρχεται στο κέντρο αποτοξίνωσης ‘’ΙΘΑΚΗ’’.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και του Ν.1264/82, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2265/94 και τροποποιήθηκε με το Ν.3938/11.

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά